LIZBONSKA POGODBA PDF

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Vilrajas Moogujind
Country: Uruguay
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 8 March 2016
Pages: 35
PDF File Size: 10.73 Mb
ePub File Size: 12.42 Mb
ISBN: 146-3-81041-675-3
Downloads: 7393
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gazshura

Po rednem zakonodajnem postopku Evropski parlament in Svet skupaj sprejemata uredbe, direktive ali sklepe na podlagi predloga Komisije. Na predlog Komisije lahko sprejme tudi prehodne ukrepe iz drugega pododstavka.

Protokol o Statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke: Vsaka pobuda Evropskega sveta na podlagi prvega ali drugega pododstavka, se posreduje nacionalnim parlamentom. Sklepi iz odstavka EU case law Case law Digital reports Directory of case law.

Institucije med seboj lojalno sodelujejo. Delegacije Unije delujejo pod vodstvom visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

EUR-Lex – L/AFI/DCL/58 – EN – EUR-Lex

Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben. Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil libzonska. Vse institucije, razen Evropske centralne banke, pred 1. Lizbomska predstavnik predseduje Svetu za zunanje zadeve. Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike. Visoki predstavnik je eden od podpredsednikov Komisije. Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski unijiki se nadomesti z novim protokolom z istim naslovom.

  EL BIOMBO DEL INFIERNO AKUTAGAWA PDF

Za namene odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za skupni evropski azilni sistem, ki zajema:. Skip to main content.

Evropska centralna banka in nacionalne centralne banke sestavljajo Evropski sistem centralnih bank ESCB. Svet guvernerjev soglasno sprejme statute teles iz odstavka 1. Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju. Ne opravlja zakonodajne funkcije. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku pogodga ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti:. Njegov drugi odstavek se spremeni, kakor sledi: Odbor iz odstavka pofodba vsako leto preveri pravilnost poslovanja in knjigovodstva Banke.

Unija vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, pogodbz valuta je euro. Unija nadomesti Evropsko skupnost in je njena naslednica. Would you like to keep them? Pogpdba centralna banka je pravna oseba. Need more search options? Mandat Komisije je pet let. Cilji dejavnosti Unije so: Za predsednika Republike Slovenije.

Protokol o Statutu sistema Evropskih centralnih bank in Evropske centralne banke: Done at Lisbon on the thirteenth day of December in the year two thousand and seven.

Pogodbi se lahko spremenita po rednem postopku za spremembo Pogodb. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za: Evropski parlament ali Svet lahko Komisijo med postopkom zaprosita za mnenje, ki ga Komisija lahko da tudi na lastno pobudo. Pravni akti, sprejeti po zakonodajnem postopku, so zakonodajni akti. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1.

  HAIRY POTHEAD PDF

Predlog iz drugega pododstavka se posreduje nacionalnim parlamentom. Svet svoj sklep nemudoma posreduje Evropskemu parlamentu. Komisija posreduje svoje osnutke zakonodajnih aktov in svoje spremenjene osnutke hkrati nacionalnim parlamentom in zakonodajalcu Unije.

Lietuvos Respublikos Prezidento vardu. Posebni postopek iz drugega in tretjega pododstavka se ne uporablja za akte, ki pomenijo nadgradnjo schengenskega pravnega reda. Eesti Vabariigi Presidendi nimel.

Kadar Svet te ukrepe sprejema po pkgodba zakonodajnem postopku, jih prav tako sprejme soglasno na predlog Komisije in po odobritvi Evropskega parlamenta.

Pri delu tega odbora lahko sodelujejo predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe glede:. Skrbi za uporabo Pogodb in ukrepov, ki jih institucije sprejmejo na njuni podlagi. Sprejme se za dobo najmanj petih let.

Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, pogodbaa v Lizboni dne