JAGA CATALOGUS PDF

Page 16 – Jaga catalogus. This is a SEO version of Jaga catalogus. Click here to view full version · «Previous Page Table of Contents Next Page». Jaga Heating Products (uk) – Ltd Orchard Business Park – Bromyard Road Jaga Radiator Shanghai Limited – 27A, Xinhua Yuting, No. Xinhua Road. Title: Gimeg catalogus , Author: Gimeg, Name: Gimeg catalogus , Length: pages, Page: , Published:

Author: Doshicage Gunris
Country: Bahrain
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 28 September 2018
Pages: 34
PDF File Size: 20.44 Mb
ePub File Size: 18.36 Mb
ISBN: 261-3-99125-896-2
Downloads: 88431
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gakazahn

Search the history of over billion web pages on the Internet. Full text of ” Catalogus plantarum quae in insula Jamaica?

Lectoris veniam im- petrent. Plantx Submarindo COralUum afperum candicans adulterinum. Corallium afperum candicans an Gefneri gypfunt coralloides. An Corallium album minus.

Cnraliium cataalogus porofum maximum muricatum. Pofus corallo dffinis 2. Porusra- mofus J B lib An corallij al- bi varietas afpera Sc ftriata.

Cor llium cm- didum Luet. Colon vita di Criftofor fol. Abrorano fimilis fixea C B. Abrotonoides faxea iiveabrotoni feminx fimilis planta faxea. Corallium ftella- tumminus album. Art CoraJlinm in cinereo albefcem Calceol.

Jn nuris fundo copiofe provenit juxta Pelican point probe Port-Roya’. Iri litrora maris ejicie- batur prope Ioeum didum the Pahfaaoes, non procul aburbe Port-Royd difti. Lapidis aftroitidis five tellaris trrtmm genus. La pierre aftroites unduLtus Molsnet. Lapidis ilrroitidis five frellsris primum genus. Lapidis aftroitidis five ftellaris fecundum genus.

Fungus lapideus major undulatus. R lib, 39, cap, 60, Raij. Corallina cortice rericulato maculofo purpurafcente. Corallina reticulato cor- tice ultera. Frutex marinus elegantilTi- mus albus corallium nautis.

Frutex marinus ele- gantilTimus ; palma marina Theophrafti quibufdam Chabr. Sca Fami or Sea Fzathcr of Hughes. Coral- lina rericulata plana purpurafcens.

  JAQUAR CATALOGUE 2015 PDF

La plante arbor coralloideS. Fru- tex maiinus tkgantifiimus ; planta faxea. Frutex marinus maximus feu flabellum marinuni maximum. Coralliis fimiles frutices cor.

Corallium album 5c rabium. Giunco pe- trofo Anguillar. Coralloides fruticofa planta marina rectior. Coraliina fruticans alba vel rnbra. An Coralloides granulofa alba.

Plaatstaal – Radiator – Verwarming – Catalogus | Lamo

Iu lirtorifaus omnibus infulx Jamaicx ir. CoralHiu fruticofi datior ramis quaquaverfum expanfis tsretibus. Conllina opun f iodes, ramulis denfioribus, Si fobis magi 1 ; finuatis atque covrugark In omnibus hujus infalcc litton- bus,eje6tim hanc coraHinam, copinfiiTime collegi. Ejiciebatur in littus maru prope locum diftum Palifidoes non prooil ab urbe Port-Royal.

In maris Jamaicenfis omni- bus littoribus fepiflime ejeftum collegimus.

Paintings2Enjoy – Catalogus | ART | Pinterest | Madonna, Pop art and Pop

Fucus marinus velicuias habens membnnis extantibus alatas. Rupibus fere omnibus maris Jamaicenfis innafcen- tem obfervavi. Lenticula maritu ferraris foliis. Fucus fbHicuhcvus decimus five femtis fobis. Fucus follicuhceus undecimus five maririmus hac- ciferus.

Herbes prefque femblabtes a nos genevres couvrans la mer de The- ver. Rockweed of Welfli Hakluyt. Weeds in the iea of ClifFe cataogus Vofngc.

Page 2 – Jaga catalogus

Goymon que les Por- fugaisappellentSargailode Pyrard. In littora marina ejeftam hanc pbnram fr? Lenricula marina foliis laris breviilimifque ibkl. Supra fco- pulos aqua marina operros prcpe Pajfrge Fart copiofe aef- centem inveni.

Pucus fxnicu’aceus feu cor. Inter alia maris recre- menra freouenter ejeftum. Fucus minimus denriculatus tru;nguiam ctim pri. Fucus fivc alga mariria graminea hift. Fucus five alga marina gr. Fucus marinus’ five alga maiina gmminea, Paik. In vadis limofis circa Pchcan point props Port Rayal copiofe crefcentcm iireni. Alga marina graminea anguftiflimo folio. Alga Juncea five juncus marinus radice alba.

  LIBRO DE NITZA VILLAPOL PDF

Alga maritima gallo pavo- nis plumas referens. Crefcit fupra fcopulos in fundo maris aqua mariiKi opertos, unde in iictora hujus infulic frequenter ejicitur. AJga latifolia priina five mufcus marinus lacrucx folio. Bryon thalaflion, Sianft of Turncr. Mufcus marinus alter velPlinij.

Groen zee Mofch, mer breed bladeren. Mufcus imrinus Plinij Math. Bryon lactucx- foliis Plin. Bryon lattucae folus Plin. Mufcus intybaceus crifpus marinus. Fuci prima fpecies Diofe. Lactu- ca rnarina five intybacea. Fucus marinus lattuca marina diftus. L iftuca ma- rina. In infute Madeu-e littus, ejectam hanc planram prope locum Funcha! Pila marim fubrotunda, compreflj, mollis. Spongia globofu di Imi,er. Spongia durt feu fpurn rmxima ramofi fiftulofa. Alcy- onium monftrofum Cluf.

AWonium cheirorhece facie ejufd. Alcyonium 9 Cv-rvi cornua cum cranii parte referens. Alcy- onium cheirothecse facie ejufd. Alcyonium mollc, vel 4. In vadis limofis juxra Pelicm point propePor; Royal copiofe provenit inter coral- lii, unde parriculiE a flucubus abmptac freqtienter in littus yicinum ejiciuntur.

Spongia dura feufpuria, fuperficie apicibus acutis extan- tibus afpera, intus cavernofa. Spongia quarta feu Hircina. Spongia marina fiftulofa maxima muricata an fpongia ramo- fa fiftulofa. Cum aliisre- crementis marinis in littus frequenter ejicitur.

An Alcionio foraminofo, Alcyonio quarto di Diofcoride, Imper. Alcyonium quintum feti fora- minofum velquintumDiofc. An Fuohus marina noftra fimilis medulte panis Donati.

Nonnunquam ied raro a fluftibus in littus ejiciebatur. Pila marina velut ex ampullis conftans ad Spumx fimifi- tudinem. VdT- ciria marina non ramofa J.