BMM 3109 PDF

Kod Kursus Kredit Jam Interaksi. Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) BMM 3 (3 + 0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua. PROFORMA BMM MORFOLOGI BAHASA MELAYU BMM TOPIK 6 · BMM TOPIK 5 · BMM TOPIK 4 · BMM Bmm pola suku kata. KPM · Senarai gabungan bunyi kata (pola suku kata) . Venessa Joseph Sagar Singh · Ayat kvkvk. intan shafinaz.

Author: Gardasho Arak
Country: Paraguay
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 3 September 2016
Pages: 373
PDF File Size: 1.51 Mb
ePub File Size: 10.6 Mb
ISBN: 476-9-60109-167-8
Downloads: 42674
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voramar

BMM Download Report. Published on Dec View 67 Download 6. Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan, bjm kata 3019 penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang tulisan yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan.

Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan fungsi dengan anggota lain dalam kumpulan yang sama. Kesimpulannya, morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. Morfologi ialah satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan.

Istilah ini dipinjam daripada biologi yang bermaksud kajian tentang bentuk tubuh haiwan dan tumbuhan. Konsep bentuk ini diterapkan kepada bentuk perkataan bahasa manusia. Sabran dan Rahim Syam Morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan 3190 pembentukkannya. Unit-unit tatabahasa yang menjadi unsur perkataan disebut morfem. Perkataan ialah bentuk bahasa yang terkecil juga tetapi mengandungi makna yang lengkap dan dapat berdiri sendiri.

Maksud Perubahan tupai tupai-tupai KataContoh: Huraian tentang morfologi mengikut Tatabahasa Bahasa DewanPembentukan Kata dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa bm membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan yang bersifat tunggal, contohnya rumah, tinggal dan putih. Di samping itu terdapat perkataan yang dibentuk hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Contoh perkataan yang dibentuk secara pengimbuhan ialah meninggal dan meninggalkan.

Contoh perkataan yang dibentuk secara pemajmukan ialah reka bentuk dan surat khabar. Manakala contoh perkataan yang dibentuk secara penggandaan ialah besar besar dan baju baju.

Pengimbuhan Kata ialah bbmm yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat 1309 imbuhan iaitu awalan, akhiran dan sisipan. Imbuhan imbuhan ini apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata nama, kata kerja dan kata adjektif.

Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

Penggandaan Kata dalam bahasa Melayu ialah proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses demikian, kata dasar boleh mengalami penggandaan penuh atau penggandaan separa. Kata dasar juga boleh diandakan secara berentak, iaitu berdasarkan nmm bunyi tertentu.

Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar iaitu bentuk kata terkecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata. Imbuhan yang dimaksudkan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambah pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Tercakup 310 imbuhan ialah bentuk-bentuk berikut: Pengimbuhan ialah proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan.

  CMU200 MANUAL PDF

Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbaagai golongan, kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

Nik Safiah Karim dan rakan Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan sistem gmm bahasa itu. Dalam kebanyakan bahasa, proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan. Morfem yang tidak boleh berdiri dengan sendiri. bnm

Bmm Analisis Morfologi Rencana

Di dalam pemakaiannya, imbuhan mestilah dirangkaikan dengan perkataan. Proses pengimbuhan ialah satu proses membentuk perkataan dengan cara mengimbuhkan sesuatu perkataan dengan imbuhanimbuhan tertentu supaya dengan demikian akan timbullah satu perkataan yang membawa konsep yang baharu. Misalnya ter- ber- me- men- mem- meng- meny, pe- per- di- se- ke- dan lain-lain. Sisipan terbahagi kepada empat iaitu er- el- em- dan in. Penggunaan imbuhan ini amat produktif dan telah menjadi sebati dengan perkataan-perkataan dasar dalam bahasa Melayu.

Namun, terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Sanskrit iaitu awalan dan akhiran. Awalan maha tata pra swa tuna eka dwi tri panca maharaja tatabahasa prakata swadaya tunabusana ekabahasa dwitahunan tribulan pancaindera man man wan wan wati wati nita nitaAkhiran seniman budiman angkawan jelitawan olahragawati seniwati karyanita biduanita1.

Sebagai bahasa rasmi agama Islam, bahasa Arab telah mendapat tempat dalam kalangan orang Melayu dan ini memudahkan proses asimilasi unsur-unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, terutamanya dari segi pengambilan bentuk-bentuk katanya. Namun demikian, terdapat dua jenis imbuhan pinjaman daripada bahasa Arab-Parsi iaitu awalan dan akhiran. Awalan bibiadap bilazim binormal -wi -i -iah -in -at -ahAkhiran duniawi abadi lahiriah hadirin munafikin hadirat munafikat qariah solehah1.

Tetapi umumnya tersebut tidak berfungsi sebagai imbuhan dalam bahasa Melayu kecuali beberapa imbuhan awalan seperti pro-,anti- mono- poli- auto- dan supra. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu. Proses-proses ini ialah pengimbuhan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila nmm dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

Bmm 3109 Perbezaan Kata Ganda Ttb Dewan Dan Nahu Melayu Terakhir

Berikut diperlihatkan beberapa contoh proses pengimbuhan. Imbuhan Awalan PemMemper-isme -i Peng Sebahagian besar proses pengimbuhan berlaku pada kata dasar, yang menghasilkan kata terbitan.

Kata terbitan yang dihasilkan oleh proses pengimbuhan boleh menjadi kata dasar bagi proses pengimbuhan kali kedua. Daripada kata dasar karang, misalnya, dapat dilahirkan pengarang bmmm imbuhan peN.

Pengarang pula dapat menerima apitan ke Berikut ialah beberapa contoh lain: Sebagai contoh, kerusi dan malas masing-masing mempunyai makna tersendiri, tetapi apabila dirangkaikan membentuk kata majmuk kerusi malas. Cara pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk, iaitu: Penggandaan 1309 majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama sahaja. Dalam hal 33109, penggandaan berlaku kepada keseluruhan perkataan. Dengan kata lain, terdapat tiga jenis penggandaan, iaitu ; 1.

Penggandaan separa, dan 3. Terdapat dua jenis penggandaan bjm, iaitu: Yang melibatkan kata dasar yang tidak menerima apa-apa imbuhan. Sekolah makan besar baju sekolah-sekolah makan-makan besar-besar baju-bajuYang melibatkan kata dasar yang menerima imbuhan. Penggandaan separa berlaku pada dua jenis kata dasar, iaitu: Proses ini dapat digambarkan seperti yang berikut: Penggandaan separa yang berlaku hanya mengulangi kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan.

  AISI S230 PDF

Penggandaan ini berlaku pada kata kerja dan kata adjektif, dan boleh terletak di bahagian belakang kata dasar atau di bahagian hadapan kata dasar. Kata Dasar Berimbuhan tersenyum bercakap setinggi membantu mencuit menari mengejar Imbuhan tersenyum-senyum bercakap-cakap setinggi-tinggi bantu-membantu cuit-mencuit tari-menari kejar-mengejar1. Dalam penggandaan berentak, seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Berdasarkan perubahan dan pengulangan bunyi demikian, penggandaan berentak terbahagi kepada tiga jenis, iaitu: Kata ganda mesti dieja dengan sempang.

Lazimnya kata akronim terbentuk untuk kata nama khas danpembentukannya agak longgar serta tidakberdasarkan prinsip yang jelas. Oleh itu, proses pembentukan kata seperti ini tidak digalakan sebagai satu kaedah pembentukan kata bagi membentuk perkataan baharu atau kata istilah dalam bahasa Melayu. Secara individu anda dikehendaki melayari internet untuk mendapat bahan tentang definisi morfologi bahasa Melayu.

Selain itu, anda juga dikehendaki mengumpul maklumat tentang Proses Pembentukan Kata dalam Bahasa Melayu. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bmm 3109 Analisis Morfologi Rencana

Sabran dan Rahim Sham. Fajar Bakti Sdn Bhd. Selain itu, tumpuan juga diberi untuk mengenal pasti golongan kata tunggal dan kata terbitan. Dalam bahasa Melayu, kata tunggal boleh terdiri hanya satu suku kata atau mempunyai lebih daripada satu suku kata. Contoh bentuk imbuhan adalah seperti di bawah yang merangkumi awalan, akhiran, sisipan dan apitan.

Dengan merujuk setiap bentuk imbuhan di atas, kenal pasti contohcontoh kata terbitan dan senaraikan dalam lajur yang berasingan 2. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakkannya dieja terpisah. Contohnya seperti di bawah.

BMM : MORFOLOGI BAHASA MELAYU: PROFORMA BMM : MORFOLOGI BAHASA MELAYU

Kata Majmuk Bebas bandar raya, lebuh raya, terima kasih, tengah hari, kereta lembu, Ketua Menteri, Perdana Menteri, Naib Canselor, Duta Besar model linear, garis pusat, lut sinar, cakera padat, telefon dail terus anak emas, berat mulut, buah tangan, kaki ayam, kaki bola antarabangsa, suruhanjaya, tandatangan, matahari, kerjasama, pesuruhjaya, bumiputera, beritahu, kakitangan, jawatankuasa, sukarela, setiausaha, olahraga, warganegara, tanggungjawab alat-alat tulis, guru-guru besar, kapalkapal terbang, semua Ketua Setiausaha, sekumpulan guru penolong kanan, Persatuan Bekas Perajurit, dicampur aduk, mengambil alih, dikenal pasti, daya serapan mencampuradukkan, pengenalpastian.

Senaraikan contoh-contoh kesalahan penulisan kata majmuk di kampus anda yang kerap dilakukan oleh pengguna bahasa.

Pengulangan kata dasar itu boleh melibatkan seluruh kata dasar atau digandakan secara berima. Kata Ganda Penuh Kata Ganda Separa Kata Ganda Berentak rama-rama, kupu-kupu, cantik-cantik, elok-elok, kalau-kalau, jangan-jangan, pulau-pulau lelaki, lelayang, tolong-menolong berlari-lari, tertanya-tanya,lauk-pauk, kusut-masai,lintang-pukang, simpangperenang, gunung-ganang2.

Dengan merujuk akhbar, kelompokkan kata ganti mengikut jenisnya. Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata kerja mengikut kumpulannya. Dengan merujuk keratan akhbar, kelompokkan jenis-jenis kata adjektif mengikut jenisnya. Kata Tugas Kata tugas tidak berfungsi sebagai unsur inti dalam sebarang predikat, baik predikat frasa nama, frasa kerja ataupun frasa adjektif. Kata tugas mempunyai tugas-tugas tertentu dalam pembinaan sesuatu frasa, klausa dan ayat.