BARZANJI DAN TERJEMAHANNYA PDF

Dan yang telah mengangkat derajat para Rasul melebihi untuk mengalih bahasakan Maulid al-Barzanji dari ejaan Arab ke ejaan Indonesia. MAULID AL BARZANJI MP3مولد البرزنجىAUDIO MAULIDUpload By: Kitab KuningWordpress: Maulid barzanji dikarang oleh ulama besar dan waliyullah Syaikh Sayyid Jakfar bin Husein bin Abdul Karim Al Barzanji. Beliau lahir pada tahun H dan.

Author: Mull Tarr
Country: Angola
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 26 September 2016
Pages: 111
PDF File Size: 9.16 Mb
ePub File Size: 17.59 Mb
ISBN: 685-6-84337-363-6
Downloads: 73775
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshunos

Kullu man fil kauni terjemahanyna. Wakaana qod rodda kullum minal qoumi tsadyahaa li faqrihaa wa abaah. Anta iksiirun wa ghoolii. Qalbii yahinnu ilaa Muhammad.

Anta syamsun anta badru. Ilaa an ataahu fiihi shoriihul haqqi wa waafaah.

Al Barzanji Mp3 Offline

Wa bi aalihi kawakibi amnil bariyyah. Alladziina badzaluu nufuusahum lillaahi terhemahannya fadhlan minallaah. Yaa robbi balligna nazuroh. Almuntaqilli fil ghuroril karimati wal jibaah. Fa qoola innii arjuu an yukhrijallahu min ashlaabihim man yatawallah. Ibni maalikibnin nadhiribni kinanatabni huzaimatabni mudrikatabni ilyaasa, wa huwa awwalu man ahdal budna ilar rihaabil haromiyyah.

Wa qoola inni aroohu sayyidal aalamiina wa rosuulallahi wa nabiyyah. Li allaa yafja-ahul malaku bi shoriihin nubuwwati fa van taqwahu quwwah. Wa qiila aslamat, atsbatal khilaafabnu Mandah wahakaah. Fa hakama bi tahkiimi awwali daakhilin min baabis sadanatis syaibiyyah.

  EL RELOJ MECANICO PHILIP PULLMAN PDF

Wan nuuru jaa-a bihi Muhammad. Allati azahat min dzulumati syakki dujaah.

Wa arsyada bi fadhlihi manis tarsyadahu was tahdaah. Unknown 10 August at Wad diinu azharohu Muhammad.

Wa khoshohal qoriibul mujiibu bi an takuna ummaal lilmusthofaah. Yaa robbi wagfir likulli mudznib. Hadzaron min an yushooba bi mushoobin haaditsin takhsyaah. Abu Bakar Umar moro sepuhe Utsman Ali iku mantune.

Kitab Maulid Al-Barzanji Terjemahan for Android – APK Download

Wa lammaa uniikhat bi finaa-i jaddihi abdil muttholibi mathooyal maniyyah. Tsumma fatarol wahyu tsalaatsa siniina au tsalaatsiina syahron li yasytaaqo ilantisyaaqi haatikan nafahaatis syadziyyah. Abdul Mutholib iku simbahe Sayid Hasyim iku buyute. Qod sajada lahusy syajaru wal hajaru wa laa yasjudaani illa linabiyyin awwaah. Wa tawaalat busyrol hawatifi an qod wulidal musthofaa wa haqqol hanaa-u. Wa sa-alahul amaana fa manahahu iyyaah. Harapan kami semoga bermanfaat pada diri kami khususnya dan umumnya bagi masyarakat desa Godo Winong Pati dan umumul muslimin dan semoga jadi amal shalih yang pahalanya kembali pada kami, kerabat, keluarga dan umat muslim.

Yaa robbi tagsyanaa binuurih. Metode yang kami gunakan mengacu pada cara membacanya, tidak dengan transliterasi formal. Wa yamsyii kholfa ashhaabihi wa yaquulu khalluu zhohrii lil malaa-ikatir ruuhaaniyyah.

  JATROPHA RAPD PDF

Wa tabaasyarot wuhuusyul masyaariqi wal maghhaaribi wa dawaabbuhal bahriyyah. Hindun Zainab siti Shofiyah lan Siti Juairiyah.

Yaa manis tanadal anaamu ilaa qudrotihil qoyyumiyyah. Hadhoro ummahu lailata maulidihi asiyyatu wa maryamu fii niswatin minal hazhirotil qudsiyyah. Ya habiibii yaa Muhammad.

Wa takfiyanaa kulla mudlohimmatin wa baliyyah. Wa ro-aa fiis tsaalisati Yuusufa bi shuuratihi jamaaliyyah.

Maulid Al Barzanji Mp3

Mitsla husnik maa ro-ainaa. Fa roghibuu fiihaa lifadhlin wadiinin wa jamaalin wa hasabin wa nasabin kullun minal qaumi yahwaah. Wa qod sa-alnaaka roojiina mawaahibakal ladunniyyah.

Wa astajdiihi hidaayatan lisulukis subulil waadhihatil jaliyyah. Wa fil khomisati Haarunal muhabbaba fil ummatil Israiliyyah. Ilaa an auroda haikalahaa roo-idul manuunidh dhoriiha wawaarooh. Yaa robbi waskinnaa jinaanak. Fa hamalat-hu haadhinatuhu ummu aimana habasiyyah. Wa li kulli roojin maa ammalahu fiika wa rojaah.